*

multi timbral

The ability to play multiple instrument sounds (patches) simultaneously. See timbre.

Nhiều âm sắc
Khả năng mở chơi nhiều âm thanh nhạc cụ (bản vá lỗi) cùng một lúc. Xem timbre.


Published:

PAGE TOP ↑