*

multidimensional views

Looking at data in several dimensions; for example, sales by region, sales by sales rep, sales by product category, sales by month, etc. See OLAP.

Các chế độ xem đa chiều
Xem dữ liệu theo nhiều chiều; ví dụ, các lượng bán hàng theo khu vực, lượng bán hàng bởi các đại diện bán hàng, các lượng bán hàng theo loại sản phẩm, bán hàng theo từng tháng. Xem OLAP.


Published:

PAGE TOP ↑