*

multifrequency monitor

A monitor that adjusts to all frequencies within a range (multiscan) or to a set of specific frequencies, such as VGA and Super VGA.

Monitor đa tần số
Một monitor điều chỉnh tắt cả tần số trong một dãy (đa quét) hoặc điều chỉnh một tập hợp các tần số riêng biết chẳng hạn như VGA và Super VGA.


Published:

PAGE TOP ↑