*

multimedia

Disseminating information in more than one form. Includes the use of text, audio, graphics, animated graphics and full motion video. See MPC.

Đa phương tiện
Sự phấn phối thông tin theo nhiều dạng. Bao hàm việc sử dụng văn bản, âm thanh, đồ học, đồ họa hoạt hình và video toàn động. Xem MPC.


Published:

PAGE TOP ↑