*

multimode fiber

An optical fiber with a core diameter of from 50 to 100 microns. It is the most commonly used optical fiber. Light can enter the core at different angles, making it easier to connect the light resource. However, light rays bounce around with in the core causing some distortion and providing lass bandwidth than single mode fiber. Contrast with single mode fiber.

Sợi quang đa kiểu
Một sợi quang có một đường kính lõi từ 50 100 micron. Đây là sợi quang thường được sử dụng nhiều nhất. Ánh sáng có thể đi vào lõi tại các góc khác nhau tạo dễ dàng hơn cho việc liên kết nguồn ánh sáng. Tuy nhiêu, các tia sáng tỏa ra trong lõi gây ra sự biến dạng và cung cấp ít băng thông hơn sợi quang chế độ đơn. Trái với single mode fiber.


Published:

PAGE TOP ↑