*

multiplexing

Transmitting multiple signals over a single communications line or computer channel. The two common multiplexing techniques are FDM, which separates signals by modulating the data onto different carrier frequencies, and TDM, which separates signals by interleaving bits one after the other. See inverse multiplexing.

Ghép bội
Truyền nhiều tín hiệu trên một truyến truyền thông hay kênh máy tính. Hai kỹ thuật ghép bội thông thường là FDM vốn tách các tín hiệu bằng cách biến dữ liệu thành nhiều tần số sóng mang khác nhau và TDM vốn tách các tín hiệu bằng cách xếp xen kẽ bit này đến bit kia. Xem inverse multiplexing.


Published:

PAGE TOP ↑