*

multiplexor channel

A computer channel that transfers data between the CPU and several low speed peripherals (terminals, printers, etc.) simultaneously. It may have an optional burst mode that allows a high speed transfer to only one peripheral at a time.

Kênh bộ ghép bội
Một kênh máy tính truyền dữ liệu giữa CPU và nhiều thiết bị đầu cuối có tốc độ thấp (thiết bị đầu cuối, máy in,…) cùng một lúc. Nó có thể có một chế độ chớp tín hiệu tùy ý cho phép truyền tốc độ cao mỗi lần đến chỉ một thiết bị đầu cuối.


Published:

PAGE TOP ↑