*

multiplexor

In communications, a device that merges several low speed transmissions into one high speed transmission and vice versa.

Bộ ghép bội
Trong truyền thông, một thiết bị kết hợp nhiều thông tin truyền tốc độ thấp vào một thông tin truyền tốc độ cao và ngược lại.


Published:

PAGE TOP ↑