*

multiplier accumulator

A general purpose floating point processor that multiplies and accumulates the result of the multiplication. Newer versions also perform division and square roots.

Bộ tích lũy-số nhân
Một bộ xử lý dấu phẩy động đa năng nhân và tích lũy các kết quả của phép nhân. Các phiên bản mới hơn cũng thực hiện phép nhân và căn bậc hai.


Published:

PAGE TOP ↑