*

multipoint line

In communications, a single line that interconnects three or more devices.

Tuyến đa điểm
Trong truyền thông, một tuyến đơn liên kết hai hay nhiều thiết bị lại với nhau.


Published:

PAGE TOP ↑