*

multiported memory

A type of memory that provides more than one access path to its contents. It allows the same bank of memory to be read and written simultaneously.

Bộ nhớ có nhiều cổng
Loại bộ nhớ cung cấp nhiều đường dẫn truy cập đến các nội dung của nó. Nó cho phép cùng một ngân hàng bộ nhớ được đọc và đước ghi cùng một lúc.


Published:

PAGE TOP ↑