*

multiprogramming

Same as multitasking.

Sự đa lập trình
Tương tự như multitasking.


Published:

PAGE TOP ↑