*

multitasking

Running two or more programs in one computer at the same time. It is controlled by the operating system. The number of programs that can be effectively multitasked depends on the amount of memory available, CPU speed, hard disk capacity and speed, as well as the efficiency of the operating system. Multitasking is accomplished due to the differeces in I/O and processing speed. While one program is waiting for input, instructions in another program are executed. In interactive programs, the delay between keystrokes is used to execute instructions in other programs. In batch processing systems, the milliseconds of delay transferring data to and from a disk are used to execute instructions in other programs.

Đa nhiệu
Chạy hai hay nhiều chương trình trong một máy tính cùng một lúc. Nó được điều khiển bởi hệ điều hành. Số chương trình vố có thể được thức thi có hiệu quả cùng một lúc sẽ phụ thuộc vào lượng bộ nhớ có sẵn, tốc độ CPU, dung lương đĩa cứng và tốc độ cũng như tính hiện quả của hệ điều hành. Sự đa nhiệm được thực hiện những diểm khác biết và tốc độ nhập xuất và tốc độ xử lý. Trong khi một chương trình đợi dữ liệu nhập vào, các chỉ lệnh trong một chương trình khác được thực thi. Trong các chương trình tương tác, độ trễ giữa các thao tác gọp phím được sử dụng để thức thi các chỉ lệnh trong các chương trình khác. Trong các hệ thống xử lý theo lô,các mili giây của thời gian trễ để truyền dữ liệu qua lại một đĩa sẽ được dùng để thức thi các chỉ lệnh trong những chương trình khác.


Published:

PAGE TOP ↑