*

multithreading

Multitasking within a single program. It is used to process multiple transactions or messages concurrently. It is also required for creating synchronized audio and video applications. Multithreading functions are often written in reentrant code.

Xử lý đa phương
Sự đa nhiệm trong một chương trình. Nó được sử dụng để xử lý nhiều giao tác hay các thông báo cùng một lúc. Nó cũng được yêu cầu để tạo các trình ứng dụng audio và video đồng bộ hóa. Các chức năng xử lý đa phương thường được viết bằng mã tái lập được.


Published:

PAGE TOP ↑