*

multiuser NT

The multiuser version of Windows NT Server , which allows it to function as a central, timeshared computer. NT Server is a network operating serves multiple users. However, this multiuser functionality resembles a centralized mainframe or minicomputer, not client/server architecture. See Hydra.

NT nhiều người dùng
Phiên bản nhiều người dùng của Windows NT Server cho phép nó có chức năng hoạt động như một máy tính trung tâm, được phân chia thời gian. NT Server là một hệ điều hành mạng (NOS) theo bản chất sẽ phục vụ cho nhiều người sử dụng. Tuy nhiên, chức năng đa người dùng này tương tự như một máy chủ trung tâm hay máy tính mini chứ không phải cầu trưc clientserver. Xem Hydra.


Published:

PAGE TOP ↑