*

music CD

Generally refers to an audio CD, otherwise known as “Red Book audio”. However, the term could refer to a CD ROM that contains sound files, such as WAV and MID files.

CD nhạc
Thường ám chỉ một audio CD, cón được gọi là “Red Book audio”. Tuy nhiên, thuật ngữ này có thể âm chỉ một CD ROM có chứa các file âm thanh chẳng hạn như các file WAV và MID.


Published:

PAGE TOP ↑