*

N-key rollover

A keyboard circuit that allows fast typing. To test this capability, press four adjacent keys in sequence without removing any finger from any of the keys. If all four lettes appears on screen, it has this feature.

N-key rollover Một mạch bàn phím giúp đánh máy nhanh. Để kiểm tra khả năng này, hãy nhấn liên tục bốn phím kề nhau mà không di chuyển ngón tay nào khỏi phím nếu tất cả bốn chữ cùng xuất hiện trên màn hình, tức là tính năng này xuất hiện.


Published:

PAGE TOP ↑