*

NAK(Native AcKnowledgement)

A communications code used to indicate that a message was not received, or that a terminal does not wish to transmit. Contrast with ACK.

NAK(Native AcKnowledgement)
Một mã truyền thông được sử dụng để chỉ ra rằng một thông điệp nhận hoặc một đầu cuối không muốn truyền đị. Trái với ACK.


Published:

PAGE TOP ↑