*

Named Pipes

An IPC facility in LAN Manager that allows data to be exchanged from one application to another either over a network or running within the same computer. The use of the term pipes for interprocess communication was coined in UNIX.

Named Pipes
Một tienẹ ích IPC trong LAN Manager mà cho phép dữ liệu được trao đổi từ ứng dụng này đến ứng dụng khác hoặc trên một mạng hoặc hoạt động trong cùng một máy tính. Việc sử dụng các file thành phần cho truyền thông liên quá trình được tạo thành trong UNIX.


Published:

PAGE TOP ↑