*

naming service

Software that converts a name into a physical address on a network, providing logical to physical conversion. Names can be user names, computers, printers, services of files. The transmitting station sends a name to the server containing the naming service software, which sends back the actual address of the user or resource. It serves as a Yellow Pages for the network, which is precisely what Sun’s NIS system was originally called. Novell’s naming service for NetWare 4.0 is called NDS (NetWare Directory Service). In AppleTalk, the naming service is embedded within the protocol. See directory service.

Dịch vụ đặt tên
Phần mềm chuyển đổi tên thanhf địa chỉ vật lý trên một mạng, cung cấp sự chuyển đổi từ logic đến vật lý. Các máy tính, máy in các dịch vụ hoặc các file. Trạm truyền gởi một tên đến server chứa phần mềm dịch vụ đặt tên đến server chứa phần mềm này gởi trở lại địa chỉ hiện hành của người sử dụng hoặc nguồn. Dịch vụ này có chức năng như là Yellow Pages cho mạng nói chính xác là những gì mà hệ thống trong NIS đầu tiên được gọi. Dịch vụ đặt tên cho NetWare 4.0 được gọi là NDS (NetWare Directory Service).
Trong AppleTalk, dịch vụ đặt tên được cài đặt trong giao thức. Xem directory service.


Published:

PAGE TOP ↑