*

NAND(not AND)

A Boolean logic operation that is true if any single input is false. Two-input NAND gates are often used as the sole logic element on gate array chips, because all Boolean operations can be created from NAND gates.

NAND(not AND)
Một phép tính logic luận lý mà là đúng nếu bất kỳ đầu vào đơn nào là sai. Các phần tử NAND hai cổng vào thường được sử dụng như là yếu tố logic duy nhất trên các chip mãng cổng, bởi vì các phép tính luận lý có thể được hình thành từ các phần tử NAND.


Published:

PAGE TOP ↑