*

nanosecond

One billionth of a second. Used to measure the second of logic and memory chips, a nanosecond can be visualized by converting it to the distance. In one nanosecond, electricity travels about nine inches in a wire. Even at 186,000 miles per second, electricity is never fast enough for the hardware designer who worries over a few inches of circuit path. The slightest delay is multiplied millions of times, since millions of pulses are sent through a wire in a single second. See space/time.

nanosecond
Một phần tỷ của một giây. Được sử dụng để đo tốc độ của các chip bộ nhớ và logic, một nanosecond có thể được hiển thị bằng cách chuyển nó ra xa. Trong một nanosecond dòng điện đi khoảng 9 inch trong một giây. Thậm chí ở tốc độ 186.000 dặm trên giây, điện năng cũng không bao giờ đủ nhanh đối với một chuyên gia thiết kết phần cứng mà luôn lo âu về một vài inch của đường dẫn mạch. Sự trễ ít nhất được tăng lên hàng triệu lần, vì hàng triệu xung được gởi qua một giây chỉ trong một giây đồng hồ.
Xem space/time.


Published:

PAGE TOP ↑