*

nanotechnology

A future science that builds devices at the atomic and molecular level. For example, a bit might be represented by only one atom some time in the future. Nanotechnology could be used to build anything, not just computers and communications devices.

Kỹ thuật nano
Một ngành kỹ thuật tương lai xây dựng các thiết bị ở mức độ phân tử và nguyên tử. Ví dụ, và một lúc nào đó trong tương lai, một bit có thể được biểu thị chỉ bởi một nguyên tử. Kỹ thuật nano có thể được sử dụng để thiết kế bất kỳ thứ gì không chỉ máy tính và các thiết bị truyền thông.


Published:

PAGE TOP ↑