*

NAPLPS(North American Presentation-Level Protocol Syntax)

An ANSI standard protocol for videotex and teletext. It compresses data for transmission over narrow-bandwidth lines and requires decompression on the receiving end. PRODIGY uses this format for transmitting and displaying some of its graphics.

NAPLPS(North American Presentation-Level Protocol Syntax)
Một giao thức chuẩn ANSI cho việc truyền văn bản tù video và truyền văn bản từ xa. Nó nén dữ liệu cho qua trình truyền qua các dòng có độ rộng dải băng hẹp và cần sự mở nén ở đầu cuối nhan. PRODIGY sử dụng format này cho việc truyền và hiển thị một số các đồ họa của nó.


Published:

PAGE TOP ↑