*

NAP(Network Access Point)

A junction point where national Internet service providers interconnect with each other. Connection at one or more of these points means “on the Internet”. There were 11 NAPs in early 1997, run by private organizations and the telephone companies.

NAP(Network Access Point)
Một điểm nối noi mà các nhà cung cấp dịnh vụ Internet quốc gia nội liên với nhau. Sự liên kết tại một hoặc nhiều điểm như thể có nghĩa là “trên Internet”. Có 11 NAP đầu năm 1997 được quản bởi các tổ chức tư nhân và các công ty điện thoại.


Published:

PAGE TOP ↑