*

narrowband

In communications, a voice grade transmission of 2,400 bps or less, or a subvoice grade transmission from 50 to 150 bps.

Giải băng hẹp
Trong truyền thông, sụ truyền phát phân bậc tiếng nói của 2400 bps hoặc ít hơn, hoặc sự truyền phát phân bậc tiếng nói phụ từ 50 đến 150 bps.


Published:

PAGE TOP ↑