*

National Cristina Foundation(National Christina Foundation, Stamford, CT, www.cristina.org)

A not-for-profit public charity that seeks donations of used or excess computers. Founded in 1984 by Yvette Marrin and Bruce McMahan, it was named in honor of McMahan’s daughter, Christina, who has cerebral palsy. Donations are directed to programs that rehabilitate people with disabilities, students at risk of failing and the economically disadvantaged. The foundation has helped hundreds of thousands of individuals in the U.S. and abroad.

National Cristina Foundation(National Christina Foundation, Stamford, CT, www.cristina.org)
Một tổ chức từ thiện không lợi nhuận có hoạt động chính là tìm kiếm các tặng phẩm là các máy tính hoặc dư thừa. Được sáng lập vào năm 1984 bởi Yvette Marrin và Bruce McMahan, nó được đặt tên để tỏ lòng tôn kính con gái của McMahan, Christina mắc phải chứng bại não. Các tặng phẩm được chuyển tới các chương trình nhằm phục hồi những người mất khả năng, các sinh viên có nguy co thi hỏng và các thành viên bất lợi về kinh tế. Tổ chức này đã giúp đõ hàng trăm trong số hàng ngàn thành viên ở Mỹ và nước ngoài.


Published:

PAGE TOP ↑