*

native mode

Same as machine language. See native mode.

Ngôn ngữ tự nhiên
Cũng giống như machine language. Xem native mode.


Published:

PAGE TOP ↑