*

natural language

English, Spanish, French, German, Japanese, Russian, etc.

Ngôn ngữ tự nhiên
Tiếng Anh,Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Nhật, Nga,…


Published:

PAGE TOP ↑