*

NATURAL

A fourth-generation language from Software AG, Reston, VA, that runs on a variety of computers from micro to mainframe.

Tự nhiêu
Ngôn ngữ thế hệ thứ tư từ Software AG, Reston, VA, mà hoạt động trong nhiều máy tính từ máy con đến máy chủ.


Published:

PAGE TOP ↑