*

NCB(Network Control Block)

A packet structure used by the NetBIOS communications protocol.

NCB(Network Control Block)
Một cấu trúc khung dữ liệu được sử dụng bởi giao thức truyền thông NetBIOS.


Published:

PAGE TOP ↑