*

NCGA(National Computer Graphics Association)

A Fairfax, Virginiabased organization dedicated to developing and promoting the computer graphics industry. It maintained a clearinghouse for industry information. NCGA closed its doors in 1996.

NCGA(National Computer Graphics Association)
Một tổ chức dựa trên Fairfax và Virginia cống hiến cho hoạt động phát triển và thưc đẩy công nghiệp đồ họa máy tính. Nó duy trì một bộ phận thu nhập và phân phối thông tin công nghiệp. NCGA đóng cửa vào năm 1996.


Published:

PAGE TOP ↑