*

NCP

(1)(Network Control Program) See SNA and network control program.

(2)(NetWare Core Protocol) Application layer protocols in the NetWare network operating system. It is the internal Netware language used to communicate between client and server and provides functions such as opening, closing, reading and writing files and obtaining access to the naming service databases (bindery and NDS).

(3)(Not Copy Protected) Software that can be easily copied.

NCP
(1)(Network Control Program) Xem SNAnetwork control program.

(2) (NetWare Core Protocol) các giao thức lớp ứng dụng trong hệ thống điều hành mạng NetWare. Nó là ngôn ngữ Netware nội bộ được sử dụng để giao tiếp giữa khách
hàng và nhà cung cấp dịch vụ đồng thời cung cấp các chức năng chẳng hạn như các file mở đóng, đọc viết và hoạt động truy cập đối với các cơ sở dữ liệu dịch vụ đặt tên (Bindery và NDS).

(3)(Not Copy Protected) Phần mềm có thể được sao chép dễ dàng .


Published:

PAGE TOP ↑