*

NCR paper(No Carbon Requierd Paper)

A multiple part paper from that does not use carbon paper. The ink is adhered to the reverse side of the previous sheet.

Giấy NCR(Giấy không Carbon) Một hình thức giấy đa bộ phận mà không sử dụng giấy carbon. Được cho vào phía bên kia của tờ trước đó.


Published:

PAGE TOP ↑