*

NCR(NCR Corpration, Dayton, OH, www.ncr.com)

A major manufacturer of computers and financial terminals, founded in 1884 by John Henry Patterson. In 1991, AT&T acquired the company and ran it as a wholly owned subsidiary, later renaming it AT&T Global Information Systems.The NCR name did remain on ATM and POS terminals as well as microelectronics and business forms. In 1996, AT&T GIS was spun off, renamed NCR, and it became an independent company once again.

NCR(NCR Corpration, Dayton, OH, www.ncr.com)
Là nhà sản xuất quan trọng của máy tính và các đầu cuối tài chính được sáng lập vào năm 1884 bởi John Henry Patterson. Vào năm 1991 AT&T sở hữu công ty và điều khiển nó như là một công ty con được sở hữu toán diện và sau đó đặt lại tên cho nó là hệ thống thông tin toàn cầu AT&T. Tên gọi NCR vẫn còn trên các đầu cuối ATM và POS cũng như các hình thức vi điển tử và kinh doanh. Vào năm 1996, AT&T GIS lại quay tở về với cái tên NCR và lại một lần nữa trở thành một công ty độc lập.


Published:

PAGE TOP ↑