*

NCSI(Network Communications Services Interface)

Also called “nixie”, it is a protocol used to handle serial port communications on a network. NCSI applications talk to the NCSI driver rather than directly to the COM port, which allows redirection of the data to a communications server on the network. See NASI.

NCSI(Giao diện các dịch vụ truyền thông mạng)
Còn được gọi là “nixie”, đó là một giao thức được dùng dể điều khiển truyền thông cổng nối tiếp trên một mạng. Các ứng dụng NCSI giao tiếp với trình điều khiển NCSI hơn là trực tiếp đối với cổng COM; điều này cho phép sự tái định hướng dữ liệu đối với một server trên mạng. Xem NASI.


Published:

PAGE TOP ↑