*

NDIS(Network Driver Interface Specification)

A network driver interface from Microsoft. See network driver interface.

NDIS(Đặc tả giao diện trình điều khiển mạng)
Một giao diện trình điều khiển mạng của Microsoft. Xem network driver interface.


Published:

PAGE TOP ↑