*

NDS(NetWare Directory Service)

A global naming service in NetWare 4.0 based on X.500 for compatibility with other public directories. The NDS Directory maintains information about all the resouces in the network, including users, groups, servers, volumes and printers. NDS replaces the bindery file used in previous versions of NetWare and is backward compatible with it.

NDS(NetWare Directory Service) Một dịch vụ đặt tên toàn cầu trong NetWare 4.0 dựa trên độ tương thích X.500 với các thư mục công cộng khác. NDS Directory duy trì thông tin về ở tất cả các tài nguyên trong mạng kể cả người sử dụng, các nhóm, các trạm dịch vụ, các khối và các máy in. NDS thay thế chương trình người biên tập được dùng trong các phiên bản trước đây của NetWare và tương thích lùi với nó.


Published:

PAGE TOP ↑