*

needle drop

In multimedia, the use of a short except from a recorded musical piece instead of creating an original composition. The term stems from days of vinyl and phonograph needles.

hạ kim Trong đa phương tiện, đây là sự sử dụng một đoạn trích ngắn lấy từ một bản nhạc đã được ghi lại, thay cho việc phải tạo ra tác phẩm gốc. Thuật ngữ này xuất phát từ thời kỳ máy hát dùng kim.


Published:

PAGE TOP ↑