*

nematic

The stage between a crystal and a liquid that has a threadlike nature; for example, a liquid crystal.

nematic Giai đoạn giữa tinh thể và một chất lỏng có tính chất liên kết, ví dụ như tinh thể dạng lỏng.


Published:

PAGE TOP ↑