*

neper

The unit of measurement based on Napierian logarithms that represents the ratio between two values, such as current or voltage.

neper Đơn vị đo lường dựa trên logarithm Napierian biểu thị tỷ lệ giữa hai giá tri, chẳng hạn như dòng điện và hoặc điện áp.


Published:

PAGE TOP ↑