*

nerd

A person typically thought of as dull society. Nerds often like technical work and are generally introspective. Contrast with hacker, a technical person that may or may not be a nerd.

nerd Một người thường được cho là kém cỏi về mặt xã hội. Những người này thường yêu thích công việc kỹ thuật và nói chung thường có tính tự xét mình. Trái với hacker, nhận vật kỹ thuật mà có thể có hoặc không thể là một nerd.


Published:

PAGE TOP ↑