*

nested structure

A structure in which one control structure is positioned within another. See control structure and DO/WHILE loop.

cấu trưc lồng, cấu trúc làm tổ Một loại cấu trúc mà trong đó một cấu trúc điều khiển được định vị vào bên trong cấu trúc khác. Xem control structure, và DO/WHILE loop.


Published:

PAGE TOP ↑