*

net.god(dess)

A longtime user or founder of a computer newsgrooup, who is considered by many users to epitomize the group’s preferred moral and ethical stance. If a neophyte threatens to start a flame war (an unproductive and angry exchange of illconsidered opinion), a net god or goddess may step in and, like a tribal elder intent on preserving the peace, remonstrate the offender by posting a critical message. The period separating the terms echoes the domain name system of Internet network addresses, and its usage is considered humorous. See Internet and newsgroup.

net.god(dess) Một thành viên lâu năm hoặc sáng lập viên của một nhóm tin máy tính, được nhiều thành viên khác chọn ra để xây dựng bản tóm tắt qui định đạo đức và tư cách, cũng như lập trình của nhóm.

Nếu có một thành viên mới đe dọa khởi động một cuộc flame war (cuộc trao đổi giận dữ và vô ích với những ý kiến thiếu cân nhắc), người thủ lĩnh mạng có thể vào cuộc, và giống như một tù trưởng của bộ lạc là giữ gìn sự hòa bình, thủ lĩnh khiển trách người phạm lỗi bằng cách gởi một thông báo chỉ trích. Xem Internetnewsgroup.


Published:

PAGE TOP ↑