*

net.police

In a computer newsgroup, the self-appointed participants who believe it is their moral responsibility to remonstrate posters who violate written or unwritten canons of network etiquette. See netiquette.

cảnh sát mạng Trong một nhóm thông tin, đây là thành viên được mọi người tin tưởng về đạo đức tư cách, có trách nhiệm khiển trách những người gửi tin vi phạm qui tắc thành văn hoặc bất thành văn của nghi thức mạng. Xem netiquette.


Published:

PAGE TOP ↑