*

NetBEUI(NetBIOS Extended User Interface)

Pronounced “net booey”, it is an enhanced version of the NetBIOS protocol used in various network operating systems, such as LAN Manager, LAN Server, Windows for Workgroups and Windows NT. It adds additional functions and features to NetBIOS and communicates to the network adapter via NDIS.

NetBEUI(Giao diện người dùng mở rộng NetBIOS) Được phát âm là “net-boocy” nó là một phiên bản được tăng cường của giao thức NetBIOS được sử dụng trong các hệ thống điều hành mạng khác nhau, chẳng hạn như LAN Manager, LAN Server, Windows cho các Workgroups và Windows NT. Nó tăng cường các chức năng và đặc tính bổ sung cho NetBIOS và giao tiếp với bộ điều hợp mạng qua NDIS.


Published:

PAGE TOP ↑