*

NetBIOS

A commonly-used network protocol for PC local area networks. NetBIOS provides session and transport services (layers 4 and 5 of the OSI model). NetBIOS does not provide a standard frame format for transmission over the network, causing various different implementations of NetBIOS to be created. See NetBEUI.

Hệ thống xuất Một giao thức mạng được sử dụng phổ biến cho các mạng cục bộ PC. NetBIOS cung cấp section và các dịch vụ vận tải (các lớp 4 và 5 của mô hình OSI). NetBIOS không cung cấp dạng khung chuẩn cho việc truyền tải trên mạng, điều này mang lại các bổ sung khác nhau của NetBIOS được tạo thành. Xem NetBEUI.


Published:

PAGE TOP ↑