*

netiquette(NETwork etIQUETTE)

Proper manners when conferencing between two or more users on an online service or the Internet. Emily Post may not have told you to curtail your cussing via modem, but netiquette has been established to remind tou that profanity is not in good form over the network. Using UPPER CASE TO MAKE A POINT all the time and interjecting emoticons throughout the message is also not good netiquette. See frame.

netiquette(NETwork etIQUETTE) Các phương thức hớp lý khi hoạt động hội thảo giữa hai người sử dụng hoặc nhiều hơn trên một dịch vụ trực tuyến hoặc Internet. Emily Post có thể đã bảo bạn rút ngắn bớt những lời lẽ không hay của bạn thông qua modem, tuy nhiêu netiquette đã được thiết lập để nhắc nhỏ bạn rằng lời lẽ xúc phạm không nên xuất hiện trên mạng. Việc luôn xử dụng UPPER CASE TO MAKE A POINT và xen vào các emoticon thông qua một thông điệp thì cũng không phải là một netiquette tốt. Xem frame.


Published:

PAGE TOP ↑