*

NetMeeting

A set of collaboration and conferencing functions that come with and add groupware capabilities to Internet Explorer. It includes a whiteboard and application sharing, a text chat window as well as audioconferencing and videoconferencing.

NetMeeting Một tập hợp các chức năng hợp tác và hội thảo xuất hiện và hỗ trở các năng lực phần nhóm đối với Internet Exproror. Nó bao gồm một bản trắng và việc chia sẻ ứng dụng, không lưu trữ băn bản cung như hỗi nghị audio và hội nghị video.


Published:

PAGE TOP ↑