*

NetPC

A Windows-based computer that obtains its software installations from a sever in the network . It is a Wintel’s counter to the network computer (NC), which is designed to lower the costs of software administration. However, unlike the NC which which downloads software every time it is used, a NetPC installs Windows the first time, it is turned on, and it remains installed on the local hard disk like it does in every Windows PC.The servers also present to NetPC users the applications they are authorized to install, and they too remain on the NetPC user’s hard disk.

NetPC Một máy tính dựa trên Windows mà có được các minh họa phần mềm của nó từ một server trên mạng. Nó là thiết bị đếm của Wintel’s đối với máy tính mạng (NC) được thiết kế để hạ thấp chi phí của quản trị phần mềm. Tuy nhiên, cũng giống như NC mà tải xuống phần mềm mỗi khi được sử dụng, một NetPC cài đặt Windows lần đầu tiên nó được mở máy, và nó vẫn còn được cài đặt trong mỗi đĩa cứng cục bộ cũng giống như trong mọi Windows PC. Các server cũng biểu thị đối với các người dùng NetPC các ứng dụng mà chúng được quyền cài đặt và chúng cũng ở lại trên đĩa cứng của người sử dụng NetPC.


Published:

PAGE TOP ↑